Glud Skytteforenings vedtægter

Vedtægter for Glud Skytteforening

§ 1

Glud Skytteforening er stiftet i 1868 og har hjemsted ved Glud hallen, Glud, i

Hedensted kommune.
Foreningens postadresse er formandens adresse.
Foreningen er tilsluttet DDS Sydøstjylland under De Danske Skytteforeninger.

§ 2

Foreningens formål er at dyrke konkurrenceskydning i overensstemmelse med
vedtægterne for De Danske Skytteforeninger og i det hele arbejde for denne sports
fremme.
Derudover kan foreningen indgå samarbejdsaftaler med andre idrætsforeninger i
området, herunder jagtforeninger, såfremt disse aftaler ikke strider imod vedtægterne
for De Danske Skytteforeninger.

§ 3

Foreningen er af politidirektøren i Sydøstjyllands politikreds bemyndiget til at give
våbenpåtegning og bæretilladelser. Våbenpåtegningen og bæretilladelsen gives i
overensstemmelse med våbenlovens bestemmelser og efter godkendelse af
medlemmet hos foreningens bestyrelse og politiet.
Foreningen skal orientere politiet eller om fornødent tilbagekalde
våbenlegitimationen/bæretilladelsen fra et medlem, såfremt denne ikke længere er
medlem af foreningen eller bestyrelsen skønner, at medlemmet ikke længere bør være
indehaver af en meddelt tilladelse til våben.


§ 4

Som aktivt medlem kan optages enhver med interesse for skydesporten.
Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når denne efter bestyrelsens opfattelse ikke
længere opfylder betingelserne for at være medlem af en skytteforening.
Det udelukkede medlem kan anke afgørelsen og har ret til at få afgørelsen behandlet
på førstkommende generalforsamling.


§ 5

Indmeldelse sker ved fremmøde på skydebanen i forbindelse med udøvelse af
sporten. Der er en prøvetid på maks. 3 gange, hvorefter indmeldelse skal være
bindende.

Medlemsåret er 1. oktober til 30. september.
Der kræves ingen udmeldelse medmindre man er indehaver af en våbenpåtegning.

§6

Ved indmeldelse i foreningen betales et medlemskontingent, som dækker frem til
førstkommende 30. september.
Herudover kan bestyrelsen fastsætte en sæsonafgift for skydning på 50 m banen,
luftriffel og evt. andre aktiviteter.
Kontingent og evt. sæsonafgifter fastsættes af bestyrelsen.
Bestyrelsesmedlemmer og æresmedlemmer har kontingent frihed.

§7

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender.
Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af april måned.
Adgang har alle foreningens medlemmer, DDS Sydøstjyllands bestyrelse samt hvem
bestyrelsen måtte invitere.
Stemmeret har alle medlemmer, som er fyldt 15 år, og der kan kun stemmes ved
personligt fremmøde.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel og annonceres på
skydebanen samt på Glud Skytteforenings hjemmeside.
Forslag som ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest 3 dage før.
På generalforsamlingen afgøres alle sager med almindelig stemmeflertal. Dog kræves
til udelukkelse af et medlem samt ændringer i disse vedtægter mindst 2/3 flertal af de
afgivne gyldige stemmer.
Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages.
Sekretæren fører protokol over vedtagne beslutninger.
Formandens beretning og regnskabet skal indsendes til Hedensted kommune,
Folkeoplysningsudvalget, inden udgangen af april måned.

§8

Dagsordenen til den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse
Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
Valg af 1 revisor
Valg af 1 revisorsuppleant
6. Eventuelt

§9

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal
indkaldes, såfremt mindst ¼ af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt
fremsætter ønske herom til formanden.
I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter at
formanden har modtaget begæringen og indkaldelsen varsles i lighed med ordinær
generalforsamling.

§10

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.
Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller
enkeltstående opgaver.
Bestyrelsen består af 9 medlemmer, som vælges for 2 år, med 4 i lige år og 5 i ulige
år.
Revisor og suppleanter vælges for 1 år.
Valgt er den/de kandidater, der opnår flest stemmer.
Valgbar er alle medlemmer, der er fyldt 18 år, samt forældre til børne- og
juniorskytter.
Mindst 50 % af bestyrelsen skal være bosiddende i Hedensted kommune.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær
samt bestyrelsesmedlemmer.

§11

Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning
af fast ejendom, samt ved optagelse af lån uden for De Danske Skytteforeninger af
den samlede bestyrelse.

§12
Foreningens regnskabsår er 1.1. til 31.12.
Kassereren fremlægger regnskabet til godkendelse på den ordinære
generalforsamling jfr. §8 og den skal være forsynet med revisorens påtegning og
underskrift.

§13

Foreningen kan opløses, når 2/3 af medlemmerne på 2 af hinanden følgende
ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor. Ophører foreningen overgår
våben og øvrige skyderekvisitter til DDS Sydøstjylland, medens en evt. likvid formue
fordeles til idræts- og ungdomsarbejdet i Glud området efter nærmere aftale.

 


Ovenstående er vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 25. marts 2010.